.01

ផ្នែកថែទាំ និង ជួសជុល

សេវាកម្មជួសជុលម៉ាស៊ីនកាហ្វេដែលរហ័ស ប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ ទំនុកចិត្ត និងប្រសិទ្ធិភាពការងារខ្ពស់។

ជី ប៊ី អេស យល់ច្បាស់អំពីកង្វល់និងភាពលំបាកនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនកាហ្វេដ៏ សំខាន់របស់លោកអ្នកមានបញ្ហាដែលនាំឲ្យខាតបង់អតិថិជននិងពេលវេលាអាជីវកម្មដូច្នេះហើយយើងបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះបញ្ហានេះ។ ...

.02

ផ្នែកពិគ្រោះយោបល់

តើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបើកអាជីវកម្មកាហ្វេមែនទេ?

ការបើកអាជីវកម្មមួយគឺមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេ។ វាមានកាត្តាជាច្រើនដែលលោកអ្នកត្រូវពិចារណាមុនពេលសម្រេចចិត្ត។ ក្រុមហ៊ុន GBS ផ្តល់ការប្រឹក្សាយោបល់អំពីអាជីវាកម្មរបស់អ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ។ ...

.03

ផ្នែកជំនាញឆុងកាហ្វេ

វាពិតជាមិនមានភាពងាយស្រួលនោះទេក្នុងការធ្វើកាហ្វេដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់មួយកែវបាន។ ហេតុផលនេះហើយបានពួកយើងបង្កើតនូវថ្នាក់រៀនឆុងកាហ្វេមួយនេះឡើងមក ដើម្បីផ្តល់នូវការបណ្តុះបណ្តាលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដល់អ្នកឆុងកាហ្វេ ជាមួយការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ និងធនធានដែលអាចឱ្យសិស្សយល់ច្បាស់ពីវិស័យកាហ្វេ ។ យើងក៏មានផ្តល់ជូននូវថ្នាក់បង្រៀនឆុងកាហ្វេ និង ចាក់រូបលើកាហ្វេឡាតេ ដែលជាថ្នាក់កម្រិតខ្ពស់សម្រាប់អ្នកដែលចង់អភិវឌ្ឍជំនាញរបស់ពួកគេបន្ថែមទៀត។ ...