ផ្នែកថែទាំ និង ជួសជុល

សេវាកម្មជួសជុលម៉ាស៊ីនកាហ្វេដែលរហ័ស ប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ ទំនុកចិត្ត និងប្រសិទ្ធិភាពការងារខ្ពស់។

ជី ប៊ី អេស យល់ច្បាស់អំពីកង្វល់និងភាពលំបាកនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនកាហ្វេដ៏ សំខាន់របស់លោកអ្នកមានបញ្ហាដែលនាំឲ្យខាតបង់អតិថិជននិងពេលវេលាអាជីវកម្មដូច្នេះហើយយើងបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះបញ្ហានេះ។ ...

Our Maintenance team is trained directly from the factories and our partners to ensure that we understand and can repair your machine in the shortest period of time. We work hard to solve all the problems you encounter as soon as possible to try to minimize the negative impact on your business. We also have spare parts in stock for immediate response in case any part of your machine is damaged and needs to be replaced.

In addition, we will provide you with a machine for temporary use in case your machine cannot be repaired immediately on the spot. For preventive maintenance, GBS also offers monthly maintenance, replacement, and repair services to prevent serious damage to your business needs.