ទំនាក់ទំនង

អាសយដ្ឋាន

#103E0, St.273, Sangkat Toul Sangke, Khan Russey Keo. Phnom Penh

Phone

+885 010 490 416 / 069 900 550

Telegram

+885 010 490 416 / 069 900 550

Email

career@gbscambodia.com

Where to Find Us