តាមរយៈស្លាកយីហោរបស់យើង ជីប៊ីអេស គឺជាក្រុមហ៊ុន ផ្គត់ផ្គង់ម៉ាស៊ីន សម្ភារ និងគ្រឿងផ្សំកាហ្វេ & តែ។ ក្រុមហ៊ុន ជីប៊ីអេស ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2016 ជាមួយនឹងបេសកកម្ម ដើម្បីជម្រុញឲ្យឧស្សាហកម្មវិស័យកាហ្វេនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានភាពល្បីល្បាញនិងពេញនិយម តាមរយៈសសរស្តម្ភទាំងបី គឺផលិតផល សេវាកម្ម និងចំណេះដឹង។

At GBS, we always look out to bring top quality products from around the world to combine with our best-in-class after-sales service. We currently represent more than 20 brands in the Cambodian market including, Nuova Simonelli, Victoria Arduino, Caffé Barbera, Lavazza, Hario, Iberital, Eureka, ODK, Blendtec, Hoshizaki, Melitta, Proaster, D&B, Monbana, Acaia, 3M Water Filtration, and others.
Acknowledging the complication of establishing or expanding a coffee business, thanks to a wide range of product offers, GBS focuses on providing a solution-based product package according to the customers’ requests and business demands.

We offer complimentary training as our barista demonstrates their skill and know-how to assist customers for the challenges in the coffee business environment. We also offer advanced barista and latte art classes for those who would like to further develop their skills.

We take pride in our technical service, as we receive positive feedback since day one in business. We invest significantly in spare parts to ensure our customer’s machine downtime is limited to the minimum. To complement this, we ensure that our technicians are well-trained with technical knowledge and are always ready to respond to requests for maintenance and repairs.

In 2018, GBS established B-Hub Barista Training Center to offer high-quality barista training with tools and resources that allow students to dive deeper into a coffee world. In 2019, GBS began moving toward commercial and specialty coffee roasting, adding three more coffee blends into our product portfolio, as well as customizing special blends to meet the demand. In May 2020, we welcome our new showroom in Siem Reap, which is 40% bigger in space with a dedicated training room.

With all the resources and experience, we are trusted by businesses in the Ho.Re.Ca market including local and international chains. This elevates us to become one of the key players in the Cambodian coffee scene.